Ixidron (Card)

Ixidron

In 2352 decks 2% of 140726 decks

Average Type Distribution