New Benalia (Card)

New Benalia

In 3835 decks
4% of 97266 decks

Average Type Distribution