Shipwreck Looter

54 decks

Average Deck

Recent Decks

Links

Admiral Beckett Brass
51 decks
Shipwreck Looter
100% of 54 decks
+99% synergy
Fathom Fleet Captain
89% of 54 decks
+87% synergy
Deadeye Plunderers
89% of 54 decks
+86% synergy
Marauding Looter
87% of 54 decks
+85% synergy
Dire Fleet Captain
85% of 54 decks
+83% synergy
Deadeye Tracker
85% of 54 decks
+83% synergy
Captain Lannery Storm
85% of 54 decks
+83% synergy
Storm Fleet Spy
83% of 54 decks
+82% synergy
Dreamcaller Siren
81% of 54 decks
+80% synergy
Daring Saboteur
81% of 54 decks
+79% synergy
Hostage Taker
81% of 54 decks
+78% synergy
Siren Stormtamer
81% of 54 decks
+78% synergy
Prosperous Pirates
78% of 54 decks
+76% synergy
Fell Flagship
78% of 54 decks
+76% synergy
Kitesail Freebooter
78% of 54 decks
+76% synergy
Captivating Crew
76% of 54 decks
+73% synergy
Dire Fleet Hoarder
74% of 54 decks
+73% synergy
Sailor of Means
74% of 54 decks
+73% synergy
March of the Drowned
72% of 54 decks
+71% synergy
Spell Swindle
70% of 54 decks
+64% synergy
Vanquisher's Banner
70% of 54 decks
+54% synergy
Ruin Raider
69% of 54 decks
+67% synergy
Kari Zev, Skyship Raider
67% of 54 decks
+66% synergy
Angrath's Marauders
67% of 54 decks
+64% synergy
Dire Fleet Ravager
67% of 54 decks
+64% synergy
Storm Fleet Arsonist
65% of 54 decks
+64% synergy
Wily Goblin
65% of 54 decks
+64% synergy
Storm Fleet Aerialist
65% of 54 decks
+64% synergy
Deadeye Quartermaster
63% of 54 decks
+61% synergy
Siren Lookout
59% of 54 decks
+58% synergy
Ruthless Knave
57% of 54 decks
+56% synergy
Headstrong Brute
54% of 54 decks
+53% synergy
Rigging Runner
54% of 54 decks
+53% synergy
Fathom Fleet Cutthroat
52% of 54 decks
+51% synergy
Lightning-Rig Crew
50% of 54 decks
+49% synergy
Deadeye Tormentor
43% of 54 decks
+42% synergy
Wanted Scoundrels
43% of 54 decks
+42% synergy
Skyship Plunderer
39% of 54 decks
+39% synergy
Dire Fleet Interloper
39% of 54 decks
+38% synergy
Brazen Buccaneers
37% of 54 decks
+37% synergy
Thassa, God of the Sea
35% of 54 decks
+30% synergy
Kukemssa Pirates
31% of 54 decks
+31% synergy
Rowdy Crew
28% of 54 decks
+27% synergy
Rishadan Brigand
26% of 54 decks
+26% synergy
Storm Fleet Pyromancer
26% of 54 decks
+26% synergy
Rishadan Footpad
22% of 54 decks
+22% synergy
Fathom Fleet Firebrand
22% of 54 decks
+22% synergy
Rishadan Cutpurse
20% of 54 decks
+20% synergy
Desperate Castaways
20% of 54 decks
+20% synergy
Metallic Mimic
20% of 54 decks
+16% synergy
Cloud Pirates
19% of 54 decks
+18% synergy
Keeper of Keys
19% of 54 decks
+18% synergy
Adaptive Automaton
17% of 54 decks
+15% synergy
Talas Scout
15% of 54 decks
+15% synergy
Talas Warrior
15% of 54 decks
+15% synergy
Archetype of Imagination
15% of 54 decks
+13% synergy
Pirate Ship
13% of 54 decks
+13% synergy
Deadeye Navigator
11% of 54 decks
+5% synergy
Solemn Simulacrum
11% of 54 decks
-13% synergy
Marionette Master
9% of 54 decks
+8% synergy
Fiery Cannonade
54% of 54 decks
+53% synergy
Lookout's Dispersal
50% of 54 decks
+49% synergy
Siren's Ruse
48% of 54 decks
+47% synergy
Opt
31% of 54 decks
+31% synergy
Depths of Desire
28% of 54 decks
+27% synergy
Counterspell
26% of 54 decks
+6% synergy
Vraska's Contempt
22% of 54 decks
+20% synergy
Costly Plunder
19% of 54 decks
+17% synergy
Crosis's Charm
19% of 54 decks
+17% synergy
Doom Blade
19% of 54 decks
+15% synergy
Chaos Warp
19% of 54 decks
+9% synergy
Cyclonic Rift
19% of 54 decks
-7% synergy
Lightning Strike
15% of 54 decks
+14% synergy
Cancel
15% of 54 decks
+12% synergy
Terminate
13% of 54 decks
+7% synergy
Spell Pierce
11% of 54 decks
+9% synergy
Unfriendly Fire
9% of 54 decks
+9% synergy
Sure Strike
9% of 54 decks
+9% synergy
Pirate's Prize
59% of 54 decks
+58% synergy
Walk the Plank
48% of 54 decks
+46% synergy
Chart a Course
46% of 54 decks
+44% synergy
Open into Wonder
37% of 54 decks
+36% synergy
Contract Killing
37% of 54 decks
+36% synergy
Sword-Point Diplomacy
26% of 54 decks
+26% synergy
Firecannon Blast
19% of 54 decks
+18% synergy
Heartless Pillage
19% of 54 decks
+18% synergy
Hijack
19% of 54 decks
+18% synergy
Boneyard Parley
19% of 54 decks
+17% synergy
Repeating Barrage
17% of 54 decks
+16% synergy
Kindred Dominance
17% of 54 decks
+11% synergy
Vandalblast
17% of 54 decks
+7% synergy
River's Rebuke
13% of 54 decks
+11% synergy
Blasphemous Act
13% of 54 decks
+2% synergy
Entrancing Melody
11% of 54 decks
+10% synergy
Duress
11% of 54 decks
+10% synergy
Patriarch's Bidding
9% of 54 decks
+8% synergy
Blatant Thievery
9% of 54 decks
+7% synergy
Kindred Charge
9% of 54 decks
+5% synergy
Treasure Cruise
7% of 54 decks
+0% synergy
Ponder
7% of 54 decks
-3% synergy
Sol Ring
69% of 54 decks
-8% synergy
Treasure Map // Treasure Cove
63% of 54 decks
+60% synergy
Pirate's Cutlass
46% of 54 decks
+46% synergy
Izzet Signet
44% of 54 decks
+36% synergy
Dimir Signet
43% of 54 decks
+34% synergy
Rakdos Signet
41% of 54 decks
+32% synergy
Bident of Thassa
37% of 54 decks
+33% synergy
Door of Destinies
37% of 54 decks
+32% synergy
Prying Blade
35% of 54 decks
+34% synergy
Obelisk of Urd
28% of 54 decks
+25% synergy
Conqueror's Galleon // Conqueror's Foothold
28% of 54 decks
+24% synergy
Herald's Horn
24% of 54 decks
+11% synergy
Commander's Sphere
24% of 54 decks
+5% synergy
Pillar of Origins
22% of 54 decks
+19% synergy
Lightning Greaves
22% of 54 decks
-9% synergy
Thaumatic Compass // Spires of Orazca
17% of 54 decks
+8% synergy
Sleek Schooner
15% of 54 decks
+14% synergy
Dowsing Dagger // Lost Vale
15% of 54 decks
+8% synergy
Dusk Legion Dreadnought
13% of 54 decks
+12% synergy
Sorcerous Spyglass
11% of 54 decks
+10% synergy
Conjurer's Closet
11% of 54 decks
+7% synergy
Swiftfoot Boots
11% of 54 decks
-17% synergy
Cobbled Wings
9% of 54 decks
+9% synergy
Shadowed Caravel
9% of 54 decks
+9% synergy
Blade of Selves
9% of 54 decks
+7% synergy
Panharmonicon
9% of 54 decks
+1% synergy
Skullclamp
9% of 54 decks
-11% synergy
Chromatic Lantern
9% of 54 decks
-12% synergy
Smuggler's Copter
7% of 54 decks
+5% synergy
Expedition Map
7% of 54 decks
-2% synergy
Darksteel Ingot
7% of 54 decks
-9% synergy
Revel in Riches
65% of 54 decks
+60% synergy
Vance's Blasting Cannons // Spitfire Bastion
31% of 54 decks
+29% synergy
Trove of Temptation
24% of 54 decks
+23% synergy
Coastal Piracy
22% of 54 decks
+21% synergy
Mechanized Production
20% of 54 decks
+19% synergy
Kindred Discovery
19% of 54 decks
+11% synergy
Navigator's Ruin
17% of 54 decks
+16% synergy
Arcane Adaptation
17% of 54 decks
+14% synergy
Raiders' Wake
15% of 54 decks
+13% synergy
Search for Azcanta // Azcanta, the Sunken Ruin
15% of 54 decks
+8% synergy
Swashbuckling
9% of 54 decks
+9% synergy
Cover of Darkness
9% of 54 decks
+9% synergy
Jace, Cunning Castaway
30% of 54 decks
+28% synergy
Command Tower
67% of 54 decks
+7% synergy
Crumbling Necropolis
61% of 54 decks
+55% synergy
Izzet Boilerworks
52% of 54 decks
+45% synergy
Evolving Wilds
52% of 54 decks
+18% synergy
Rakdos Carnarium
50% of 54 decks
+44% synergy
Unclaimed Territory
50% of 54 decks
+36% synergy
Dimir Aqueduct
46% of 54 decks
+40% synergy
Terramorphic Expanse
46% of 54 decks
+19% synergy
Dismal Backwater
43% of 54 decks
+37% synergy
Swiftwater Cliffs
43% of 54 decks
+37% synergy
Dragonskull Summit
33% of 54 decks
+25% synergy
Grixis Panorama
31% of 54 decks
+29% synergy
Bloodfell Caves
31% of 54 decks
+27% synergy
Drowned Catacomb
31% of 54 decks
+23% synergy
Path of Ancestry
30% of 54 decks
-1% synergy
Sunken Hollow
26% of 54 decks
+19% synergy
Rakdos Guildgate
24% of 54 decks
+21% synergy
Izzet Guildgate
24% of 54 decks
+20% synergy
Smoldering Marsh
24% of 54 decks
+18% synergy
Dimir Guildgate
22% of 54 decks
+19% synergy
Watery Grave
22% of 54 decks
+11% synergy
Jwar Isle Refuge
20% of 54 decks
+17% synergy
Steam Vents
20% of 54 decks
+11% synergy
Temple of Epiphany
19% of 54 decks
+13% synergy
Sulfur Falls
19% of 54 decks
+13% synergy
Temple of Deceit
19% of 54 decks
+12% synergy
Crosis's Catacombs
17% of 54 decks
+16% synergy
Blood Crypt
17% of 54 decks
+7% synergy
Choked Estuary
15% of 54 decks
+12% synergy
Cavern of Souls
15% of 54 decks
+8% synergy
Reliquary Tower
15% of 54 decks
-21% synergy
Lavaclaw Reaches
13% of 54 decks
+12% synergy
Jund Panorama
13% of 54 decks
+11% synergy
Esper Panorama
13% of 54 decks
+11% synergy
Foreboding Ruins
13% of 54 decks
+11% synergy
Canyon Slough
13% of 54 decks
+8% synergy
Temple of Malice
13% of 54 decks
+8% synergy
Caldera Lake
11% of 54 decks
+11% synergy
Desolate Lighthouse
11% of 54 decks
+9% synergy
Spirebluff Canal
11% of 54 decks
+9% synergy
Akoum Refuge
11% of 54 decks
+8% synergy
Shivan Reef
11% of 54 decks
+6% synergy
Fetid Pools
11% of 54 decks
+5% synergy
Bloodstained Mire
11% of 54 decks
-1% synergy
Polluted Delta
11% of 54 decks
-3% synergy
Bojuka Bog
11% of 54 decks
-4% synergy
Rogue's Passage
11% of 54 decks
-5% synergy
Crypt of the Eternals
9% of 54 decks
+8% synergy