Mikaeus, the Unhallowed

Average Type Distribution